Life, Animated
19 februari 2017
Autistische kracht
27 februari 2017

Autisme als verstoring van de innerlijke harmonie

Belang

 
De theorie van autisme als verstoring van de innerlijke harmonie kan worden afgeleid uit het werk van de Canadese pscyhiater Eric Berne. Volgens deze theorie bestaat autistische persoonlijkheidsproblematiek vaak in een verstoorde dynamiek tussen een autistische innerlijk kind, een niet-autistische innerlijke ouder en een zwakke volwassene. Behandeling van autisme zal zich daarom in veel gevallen moeten richten op insluiting van het kwetsbare kind, verzwakking van de veeleisende ouder en versterking van de gezonde volwassene.
 

Autismepaspoort

 
Naam theorie Ego-toestand
Perspectief Psychopathalogie
Auteur Eric Berne
Beroep Volwassenenpsychiater
Instelling International Transactional Analysis Association
Nationaliteit Amerika
 

Stellingen over de normale ontwikkeling

1
Wanneer baby's geboren worden zijn ze in staat tot spontaan uitreiking naar datgene wat 'plezier' of behoeftebevrediging geeft: ze kunnen de borst van de moeder ruiken, aan haar tepel zuigen, de melk proeven, zich draaien, hun aandacht selectief richten op geluiden, kleuren en vormen die ze mooi vinden en de aandacht van hun moeder trekken door te huilen of te lachen.
2
Rond de leeftijd van 12 maanden beginnen baby's zelfbesef en objectpermanentie te ontwikkelen. Ze leren zichzelf zien als onafhankelijk objecten en beginnen te beseffen dat objecten blijven bestaan, ook al zijn ze niet meer zichtbaar. Dit stelt hen in staat tot doen-alsof: het mentaal representeren (aanwezig maken) van objecten die feitelijk afwezig zijn.
3
Ronde de 24 maanden beginnen kinderen empathie te vertonen. Ze verklaren het gedrag van anderen (huilen, om water vragen) in termen van emoties en behoeften (verdrietig, dorstig) en doen pogingen om daar adequaat op te reageren (troosten, water halen).
4
Daarna beginnen kinderen zelfbeheersing te ontwikkelen. Dit bestaat uit het vermogen om je gedachten onder woorden te brengen, afstand te nemen tot je emoties en je eigen gedrag te reguleren. Zelfbeheersing is rond de leeftijd van 4-jaar al een stabiele eigenschap.
5
Bij de ontwikkeling van zelfbeheersing maken kinderen gebruik van hun taalvaardigheid in de vorm van zelfspraak: 'tegen jezelf te praten' als tegen een derde. Hiermee beginnen kinderen - in navolging van hun ouders - zichzelf verbaal te bekritiseren (nee, zo moet dat niet!), te instrueren, te belonen en te bestraffen.
6
Ook maken ze hierbij gebruik van spel. Het spel van kinderen reflecteert daarbij het gedrag van ouders. Spel helpt kinderen om zelfbeheersing en begrip van sociale normen te ontwikkelen. In spel moeten kinderen immers hun spontane reacties onderdrukken om te voldoen aan de regels van het spel.
7
Op deze wijze ontwikkelen kinderen een persoonlijkheid die bestaat uit verschillende psychologische kanten. In de gezonde situatie zijn deze kanten aanvullend en staan ze in harmonie met elkaar. De behoeftige kant (het innerlijke kind) reikt spontaan uit naar datgene wat plezier geeft, terwijl de verzorgde en uitdaagde kant (de innerlijke ouder) als tegenover functioneert en de regulerende kant (de innerlijke volwassene) besluit op basis van besef van redelijkheid en contact met de werkelijkheid.
8
In het onderscheid met persoonlijke "eigenschappen" (traits) worden deze kanten van de zelf "toestanden" (states) genoemd: eigenschappen bieden een verklaring voor de wijze waarop mensen ten opzichte van elkaar verschillen, terwijl toestanden een verklaring bieden voor de wijze waarop mensen ten opzichte van zichzelf verschillen en zich in de ene omgeving anders gedragen of voelen dan in de andere.
9
Er zijn echter ook belangrijke overeenkomsten: (1) Beide bieden een fundament voor wetenschappelijke theorieën van de persoonlijkheid. (2) Beide zijn terugkerende psychische complexen die zich manifesteren in de vorm van gevoelens, gedachten en gedragingen. (3) Beiden worden geactiveerd in reactie op de omgeving. (4) Beide worden gevormd door een combinatie van genetische factoren en individuele ervaringen. (5) Beide zijn hiërarchisch georganiseerd. (6) Beide zijn universeel.

Stellingen over autisme

1
Psychopathologie bestaat in de verstoring van de harmonie tussen de verschillende ego-toestanden. Er zijn twee typen verstoringen: uitsluiting en vermenging.
2
Bij uitsluiting wordt een ego-toestand afgesloten van de rest van de persoonlijkheid. Bij de depressieve stoornis is bijvoorbeeld sprake van uitsluiting van het blije kind, waardoor de persoon niet meer in staat is om plezier te beleven. Bij vermenging zijn twee ego-toestanden onvoldoende zelfstandig van elkaar. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om vermenging van de volwassene met de kritische ouder, waardoor een veeleisende volwassene ontstaat, zoals in de rigide persoonlijkheidsstoornis.
3
Door hun autistische belichaming verschillen autisten van niet-autisten in hun behoeften en ervaring van plezier. Wat voor andere niet bijzonder plezierig is, kan wel plezierig zijn voor autisten en wat door anderen als leuk ervaren wordt kan voor autisten ronduit onplezierig zijn. De persoonlijkheid van de autist omvat dus een specifiek autistisch innerlijk kind.
4
De meeste autisten worden opgevoed in een context waarin niet-autisten bepalen wat normaal, nuttig en zinvol is. Zo ontwikkelen zij een specifiek niet-autistische innerlijke ouder. Zij moeten voldoen aan dezelfde norm of hetzelfde ideaal als mensen met een niet-autistisch innerlijk kind. Dit maakt hen kwetsbaar voor disfunctionele ouder modi, zoals een veeleisende of straffende ouder.
5
Door hun autistische belichaming wordt het temperament van autisten vaak gekenmerkt door overgevoeligheid voor negatieve emoties (Intense Wereld), wat hen kwetsbaar maakt voor disfunctionele kind-modi, zoals een angstig kind of bozig kind. Daarnaast gaat autistische belichaming vaak samen met executieve disfunctie, wat zich in psychodynamische termen vertaald in een zwakke volwassene.
6
Autisme leidt tot een specifieke dynamiek tussen een autistische innerlijk kind, een niet-autistische innerlijke ouder en een zwakke volwassene. Behandeling van autisme zal zich daarom in veel gevallen moeten richten op het insluiten van het Kind, het verzwakken van de grip van de veeleisende Ouder en het versterken van het beheer door de Volwassene.
7
Psychodynamische verstoringen kunnen worden opgevat als mechanismen die helpend of functioneel waren in de tijd dat de patiënt nog klein en bedreigd was, maar dat niet langer zijn. In de behandeling is het daarom belangrijk dat de patiënt inzicht krijgt in de vraag waarom het kind zich zo kwetsbaar voelt en waarom de ouder zo streng is.
8
In relatie tot de mentalisatietheorie stelt de transactionele theorie dat het niet zo zeer gaat om het in gedachten houden van zowel onze eigen toestand als die van anderen, maar om het in gedachten houden van zowel de ene kant als de andere kant van onszelf terwijl we reageren op onze eigen ervaring.

Ontwikkeling

 • 1923Freud

  In het boek The ego and the id stelt de Oostenrijkse psychiater Sigmund Freud dat de menselijke geest bestaat uit drie delen, de id, ego en superego. De id is het onbewuste en impulsieve deel van de geest, dat bij de geboorte aanwezig is en niet veranderd. De id is gericht op het onmiddellijk vervullen van elke impuls, ongeacht de consequenties. De ego ontwikkelt zich wanneer het kind opgroeit. Het staat in contact met de werkelijkheid, logica en redelijkheid, zodat het doordachte en verantwoorde besluiten neemt. De superego omvat de normen en waarden die het kind geleerd heeft. Het kijkt niet naar plezier of werkelijkheid, maar streeft naar het realiseren van een ideaalbeeld waar de persoon aan moet voldoen. Het verbiedt de impulsen van de id en straft de ego door schuld op te wekken.
 • 1930Alexander

  In The Psychoanalysis of the Total Personality past de Hongaars-Amerikaanse psychiater Franz Alexander Freud's ego-theorie toe op neurotische patiënten. Hij introduceerde daarbij het concept van de "correctieve emotionele ervaring" als middel tot integratie van de disharmonische persoonlijkheid. "De patiënt moet een correctieve emotionele ervaring ondergaan om de traumatische invloed van eerdere ervaringen te herstellen."
 • 1932Bartlett

  In het boek Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology schrijft de Britse psycholoog Frederick Bartlett over de werking van het geheugen. Barlett spreekt ook van een soort van "modus" als een samenhangend geheel van reacties die een actief opererende eenheid vormen. Van een dergelijke modus moet veronderstelt worden dat die werkzaam is, telkens wanneer er specifiek gedrag waarneembaar is. Modi komen uit het verleden, maar ook in het heden dragen we ze van moment tot moment compleet met ons mee.
 • 1951Federn

  In het na zijn dood gepubliceerde boek Ego Psychology and the Psychoses introduceert de Oostenrijks-Amerikaanse psychiater Paul Federn de concepten "ego-gevoelens", "ego-grenzen" en "ego-toestanden". Federn was een leerling van Freud en behandelde patiënten met schizofrenie, bij wie volgens hem de meer ontwikkelde ego-toestanden (die nodig zijn voor normaal functioneren) worden overheerst door de minder ontwikkelde ego-toestanden.
 • 1952Mahler

  In On Child Psychosis and Schizophrenia: Autistic and Symbiotic Infantile Psychoses stelt de Hongaars-Amerikaanse psychiater Margaret Mahler dat autisme gekenmerkt wordt door een een gebrek aan differentiatie tussen de id, de ego en de superego, waardoor het kind angstig wordt en zich terugtrekt in zichzelf.
 • 1961Berne

  De Canadese psychiater Eric Berne publiceert het boek Transactional Analysis in Psychotherapy. Berne was een leerling van Federn en werkte zijn concept van ego-states verder uit. Hij maakt daarbij gebruik van Freud's structurele model, waarbij hij de id het "kind" noemt, de ego de "volwassene" en de superego de "ouder". Voor Berne is de verschuiving van één van deze toestanden naar de andere concreet waarneembaar in taalgebruik, lichaamshouding en gezichtsuitdrukking. Ook merkt hij op dat deze verschuivingen worden opgeroepen in de interactie (transacties) met de therapeut.
 • 1965Assagioli

  De Italiaanse psychiater Roberto Assagioli introduceert de psychosynthese als alternatieve benadering van psychotherapie. Even als Freud maakt hij binnen de persoonlijkheid onderscheid tussen het bewuste en onderbewuste, maar in tegenstelling tot Freud richt hij zich met name op het bewuste. In zijn benadering is het versterken van de "wil" een belangrijk onderdeel. "De wil heeft een directieve en regulerende functie; het balanceert alle andere activiteiten en energieën van de mens."
 • 1976Kernberg

  In he boek Object Relations Theory and Clinical Psychoanalysis bespreekt de Amerikaanse psychiater Otto Kernberg de toepassing van Transference-focused Theraphy bij patiënten met borderline. Volgens Kernberg maken borderline patiënten gebruik van een specifiek verdedigingsmechanisme die bestaat uit de "afwisselende activatie van tegengestelde ego-toestanden", die hij definieert als complexe, rigide, terugkerende, tijdelijke en gecompartimentaliseerde psychische manifestaties die bestaan uit gevoelens, gedachten en gedragingen." Ego-toestanden worden geactiveerd in de interactie (overdracht) tussen de patiënt en de behandelaar en het is de taak van de behandelaar om de tegengestelde ego-toestanden van de borderline patiënt met elkaar te integreren.
 • 1979Watkins

  In het artikel The Theory and Practice of Ego-state Therapy introduceren de Amerikaanse klinische psychologen John en Helen Watkins de Ego-toestand Therapie, een psychodynamische benadering gericht op het oplossen van conflicten tussen verschillende ego-toestanden. Zij definiëren een ego-toestand als "een georganiseerd systeem van gedrag en ervaring", die van andere ego-toestanden gescheiden wordt door "een minder of meer doordringbare barrière", en samen met deze andere ego-toestanden een "family of self" binnen de persoon vormen. In Ego-state Therapy worden gedissociëerde ego-toestanden geactiveerd om zo de communicatie tussen deze ego-toestanden te verbeteren en een grotere innerlijke harmonie en een meer geïntegreerde persoonlijkheid te bereiken.
 • 2003Young

  De Amerikaanse klinisch psycholoog Jeffrey Young introduceert de schematherapie voor borderline patiënten die niet reageren op cognitieve therapie. Hij merkt op dat de gedachtestructuren of "schema's" van deze patiënten niet alleen hardnekkiger zijn, maar ook voortdurend heen en weer flippen. Daarom grijpt hij terug op het idee dat de persoonlijkheid uit meerdere aspecten bestaat. Young deelt de kind, ouder en volwassen toestanden van de zelf verder in op basis van bepaalde clusters van schema's, zodat bijvoorbeeld een "verlaten" kind, "straffende" ouder en "afstandelijke" volwassene ontstaan. Wanneer een straffende of afstandelijke modus - geactiveerd wordt in de therapeutische relatie benoemt de therapeut deze als modus. Dit helpt om afstand te creëren tussen de patiënt en de modus. Wanneer een kwetsbare modus wordt geactiveerd helpt de therapeut om de behoeften van deze modus te verwoorden en om er voor zover mogelijk in te voorzien.

Auteur

Eric Berne (1910 - 1970) was een Canadese psychiater die de "transactionele analyse" ontwikkelde als een theorie voor het verklaren van psychopathalogie.

In zijn praktijk als psychiater merkte Berne op dat zijn patiënten tijdens een gesprek van de ene psychische toestand naar de andere veranderen door wat hij. Deze psychische toestanden noemde hij egotoestanden en de uitingen en de veranderingen die daarop volgende noemde hij transacties.

Berne had vijf kinderen en hield van zijn rol als ouder. Hij had de neiging om teveel de rol van de verzorgende of voedende ouder op zich te nemen en te weinig de rol van de kritische of eisende ouder.

Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

 
In autismevriendelijk Nederland gaan volwassenen zowel autistische als niet-autistische kinderen voor in het insluiten van het autistische kind, zodat zij leren om zelf ook hun innerlijke kind in te sluiten. Daarnaast worden zij allereerst geleerd om de verschillende kanten van zichzelf te begrijpen, waardoor ze vanzelf leren om naast zichzelf ook anderen te begrijpen.
 

Links

link
Eric Berne Family Members, Biography of Eric Berne
link
International Transactional Analysis Association, Website

Comments are closed.

Send this to friend

Hoi, dit ken je de website Autisme als verstoring van de innerlijke harmonie? Deze pagina lijkt me interessant voor jou: https://www.autismevriendelijknederland.nl/theorie/beschrijvend/autisme-als-verstoring-van-de-innerlijke-harmonie/